Koolituse/projekti nimetusAastaOsalejaidHankija
PHARE EU projekti “Haridustöötajate koolitus-programm ja õppematerjalid hiliskeelekümbluse koolidele” õpetajate järelkoolitus200632Keelekümbluskeskus
Norra- Eesti koolitusprojekti  „Hariduslike erivajadustega õpilane muukeelses koolis“ õpetajate õppereis200631HTM
Keelekümblusprogrammi aastakonverents 20062006200MEIS; Keelekümbluskeskus
Õpetajate täiendkoolitus: „Aineid seostava õppe kavandamine ja läbiviimine keelekümblus-programmis.“200712Tallinna Lasnamäe Gümnaasium
Keelekümblusprogrammi aastakonverents 20072007270MEIS; Keelekümbluskeskus
“Kakskeelsele õppele ülemineku toetamine: koolituste sari  vene õppekeelega koolide juhtkondadele, õpetajatele ja haridusametnikele”.2007- 2008289MEIS
“Vene õppekeelega koolide kunstiõpetajate ja kehalise kasvatuse õpetajate koolitus”200866HTM
Täiskasvanute vabahariduslike koolitusasutuste keele- ja erialaõppe koolitajate täiendkoolitus integreeritud keele- ja erialaõppe valdkonna teemadel”.2008-200930MEIS
“Vene õppekeelega koolide kunstiõpetajate ja kehalise kasvatuse õpetajate jätkukoolitus”200960HTM
Lõimitud aine- ja keeleõpe (LAK-õpe): Teabepäev.200971MEIS
Lõimitud aine- ja keeleõpe (LAK-õpe):  Koolitus.200960MEIS
Koolitus- ja koostööprogrammi koostamine ning õpetajate koolitamine2008-200930MEIS
“Vene õppekeelega koolide kunstiõpetajate ja kehalise kasvatuse õpetajate jätkukoolitus”2009-201060HTM
Eesti keele koolitused Ida-Virumaal tasemetele A1, A2 ja B12009 - 2010400MISA
Õppematerjalid eestikeelse aineõppe korraldamiseks muukeelsete üldhariduskoolide gümnaasiumiastmes
(kunstiõpetus ja kehaline kasvatus). Sola Integra MTÜ.
2009 - 2010HTM
Eesti keele õppele suunatud tööjõuvahetused 201065MISA
Eesti keele kursused Harjumaal201060MISA
"Eesti keeles, eesti koolis"
Täiendavate keeleõppematerjalide loomine eesti koolis õppivatele uusimmigrantide lastele.
2009 - 2010MISA
Eesti keele kursused Harjumaal ja Ida-Virumaal.
Eesti kodakondsust mitte omavate inimeste eesti keele koolitus tasemele A2 ja B1
2010 - 2011120MISA
Eesti keele tasemekoolituse korraldamine Ida-Eesti Päästekeskuse teenistujatele201124Ida-Eesti Päästekeskus
Ühiskonnaõpetuse ja ajaloo õpetajate suvekool201190MISA
Vabahariduslike koolitusasutuste eesti keele õpetajate koolitus2011 - 201260MISA
Keeleõppematerjalid lasteaedadele2011 - 2012MISA
Õppematerjalide loomine vaegnägijate ja -kuuljate keeleõppeks
ning koolitajate koolitamine
2011 - 2013MISA
Eesti keele kursuste korraldamine täiskasvanud vaegkuuljatele ja –nägijatele Tallinnas ja Jõhvis201310 + 10MISA
Rahvusvähemuste kultuuriseltside pühapäevakoolide õpetajate koolitus201420MISA
"Kvaliteedijuhtimine koolieelses lasteasutuses" Harjumaa lasteaedade juhtkondadele201460INNOVE
MTÜ Baaskoolitus Sillamäel201410EAS
Keelekümbluslasteaedade õpetajate suvekool 201460INNOVE
MTÜ Baaskoolitus Harjumaal201410EAS